Företagets logotyp

Innovativa lösningar för hållbar infrastruktur

Sigtuna Stadsängar

Med fokus på innovativa lösningar och hållbarhet, har vi framgångsrikt genomfört utbyggnaden av en ny huvudgata och tillhörande lokalgator inom ett större exploateringsområde.

Projektet, som sträcker sig över cirka 2100 meter gata och är uppdelat i två huvudetapper och fyra deletapper.

Arbetet omfattade schakt- och fyllningsarbeten för gator, el-, tele- och fjärvärmeledningar, samt grovplanering av tomtmark och byggnation av dagvattendammar. I takt med att kvarteren utvecklats har vi utfört finplanering av gator, gång- och cykelvägar, och allmänna ytor för en komplett slutprodukt.

Parallellt med detta har vi även arbetat med en allmän VA-anläggning, bestående av VA-ledningar (spill-, vatten och dagvatten), pumpstation och tryckstegringsstation, där Sigtuna Vatten och Renhållnings AB har varit vår motpart.

ENTREPRENADFORM

Generalentreprenad utförande

PROJEKTANSVARIG

Kenneth Lorén

BESTÄLLARE

Sigtuna Stadsängar Exploaterings AB och Sigtuna Vatten & Renhållnings AB

PROJEKTTID

December 2019 – december 2020

Fler projekt