Företagets logotyp

MODERN SKOLMILJÖ MED HÅLLBAR VATTENHANTERING OCH SÄKER BUSSANGÖRING

Frösåkersskolan

I februari 2019 togs det första spadtaget till Frösåkersskolan i Östhammar. Efter upphandling om skolbygget tecknade Östhammars kommun ett partneringavtal med Sh bygg vilket innebär att parterna arbetar gemensamt med projektet och har täta avstämningar. Istället för traditionella korridorer och klassrum på rad har skolan en öppen planlösning för att stimulera till lärande, kreativitet och utveckling av de enskilda individernas olika förmågor och färdigheter.

I ett effektivt samarbete med Östhammars kommun har vi utfört mark-, VA-, grundläggnings- och finplaneringsarbeten för en ny skola och skolgård i Östhammar. 

Mitt i den nya kvadratiska skolbyggnaden löper en öppen trappa där alla kan röra sig fritt och synligt mellan byggnadens tre våningsplan. Från den centrala kärnan blir zonerna lugnare och tystare ju längre ut i byggnaden man rör sig. I rummen finns inga räta hörn, istället är vinklarna annorlunda och rummen mer oregelbundna för att dämpa ljudnivån och få en lugnare miljö.

Projektet inkluderar även anläggande av ett dagvattenmagasin för hållbar vattenhantering, en befintlig skogsdunge som fått nytt liv med nyanlagda stigar och belysning, stora aktivitetsytor för eleverna med mycket lekutrustning och en multiarena.

Vi har också utfört anläggningen av en trygg och säker bussangöring i anslutning till skolan.

Projektets totala markyta uppgår till ca 19 000 m2. 

Skolan överlämnades till Östhammars kommun vintern 2020/2021 och kommer under hösten 2023 även vara klar med en ny matsal, anläggning runt om skolgården samt planeringar av trädgårdsavdelningen. 

 

ENTREPRENADFORM

Partnering och Totalentreprenad i samverkan

BESTÄLLARE

Östhammars kommun

PROJEKTANSVARIG

Dalia Ramzi

Pär Engsten

PROJEKTTID

2018 — 2023

Klassrum med vita väggar och bänkar Skolans takfönster syns högt upp i bild. Trappor och räcken syns virandes runt om byggnadens centrum.
Bild på centrum av skolan. Trappor som virar sig runt och en gradäng längst ner på bottenplan där eleverna kan hänga, läsa böcker från biblioteket eller lyssna på föreläsningar.

Fler projekt