Företagets logotyp

Integritetspolicy

Här redogör vi närmare för hur bolag inom koncernen Aktiebolaget Sven Heribert behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Det bolag inom koncernen som du kontaktar eller besöker är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken information samlas in?

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från Kunden i samband med att Kunden ingår ett avtal med oss eller från leverantören i samband med att vi ingår avtal eller gör en beställning av vara eller tjänst.

Information om dig kan även överlämnas till oss direkt från dig eller från det bolag/organisation som du representerar i samband med att du eller organisationen har synpunkter eller frågor kring vår verksamhet och våra fastigheter. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling beskriver vi nedan.

De personuppgifter som samlas in är följande:

  1. Person- och kontaktinformation: Namn, titel, yrke, personnummer, adress, telefon-/mobilnummer, e-post,
  2. Enhetsinformation: IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande,
  3. Andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Ändamål med rättslig grund för behandling

Vi samlar in person- och kontaktinformation för att vi ska kunna hålla kontakten med en representant för Kunden. Behandling som utförs är:

  • Kommunikation med representanter genom e-post, telefon och liknande.
  • Lagring av nödvändiga personuppgifter.
  • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att hålla kontakt med Kunden (genom en representant) för att kunna uppfylla åtaganden enligt avtal (intresseavvägning).

Vi samlar in person- och kontaktinformation för att vi ska kunna uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav. Nödvändig behandling för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Vi samlar in person- och kontaktinformation för att kunna hålla kontakten med en representant för en potentiell kund. Behandling som utförs  är kommunikation med representanter genom e-post, telefon och liknande. Behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att marknadsföra sig och hålla kontakt med potentiella kunder (intresseavvägning).

Vi samlar in person- och kontaktinformation För att vi ska kunna skicka inbjudningar och andra utskick till Kunder eller andra intressenter. Behandling som utförs är utskick till e-post, adress eller personliga inbjudningar genom telefon till företagsrepresentanter. Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter. Behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att marknadsföra sig (intresseavvägning).

Vi samlar in person- och kontaktinformationför att vi ska kunna hålla kontakten med en representant för leverantör, samarbetspartner eller liknande i frågor som rör leverantörens, samarbetspartnerns eller liknandes varor eller tjänster. Behandling som utförs är kommunikation med representanter genom e-post, telefon och liknande.

Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter. Behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att hålla kontakt med leverantörer, samarbetspartners eller liknande (genom en representant) för att kunna uppfylla åtaganden enligt avtal samt i övrigt för att kunna administrera avtalsförhållandet eller samarbetet (intresseavvägning).

Vi samlar in person- och kontaktinformation för att kunna hålla kontakten med en person som har frågor eller synpunkter gällande vår verksamhet. Behandling sker genom kommunikation genom e-post, telefon och liknande, samt lagring av nödvändiga personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att tillhandahålla kundservice och möjliggöra kontakt med potentiella och tidigare kunder (intresseavvägning).

Vi samlar in enhetsinformation för att kunna utveckla våra hemsidor för att anpassa den bättre utifrån hur de används. Behandling som utförs är insamling och sammanställning av enhetsinformation. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till kontaktpersoner på företag/organisationer lagras under den tid vi bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när vi får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

Vem lämnar vi personuppgifter till?

Vi kan komma att föra över dina personuppgifter till andra bolag inom koncernen. Därutöver kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part enligt nedan:

Leverantör av molntjänst 

Vi lagrar delar av sin information i en molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören av sådan molntjänst.

Leverantörer och samarbetspartners

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna t.ex. behöver dina personuppgifter, som kontaktperson för ”Kunden”, för att kunna fullgöra sina uppdrag.

Myndigheter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Bolaget använder sig av och kan komma att använda sig av fler molntjänstleverantörer med servrar utanför EU/EES exempelvis USA. Vid överföring utanför EU/EES används EU-kommissionens standardavtalsklausuler i kombination med ytterligare skyddsåtgärder när sådana visar sig erfordras.

Dina rättigheter

Vi ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig) samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger. Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkterna ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt.

I den mån tillämplig lagstiftning medger har du rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till oss. När vi har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från oss om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Skyddet av dina personuppgifter 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna information. Du som privatperson har även rätt att när som helst få dina personuppgifter rättade.

Cookies

Vi använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på våra webbplatser samt för att förbättra våra webbplatser och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata. Informationen används för att komma ihåg eventuella val av inställningar på webbplatsen.

Länkar till andra webbplatser

På våra webbplatser kan det förekomma länkar till externa webbsidor som vi inte har bestämmande inflytande över och vi tar inget ansvar för innehållet på dessa hemsidor.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi har rätt att när som helst ändra denna information. Vid mindre ändringar kommer vi att publicera den justerade informationen på www.shbygg.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om vi genomför väsentliga förändringar gällande hanteringen av personuppgifter kommer vi att informera dig via e-post, under förutsättning att vi har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om om behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill begära ut ett registerutdrag eller om du vill att den information vi har om dig ska ändras eller tas bort kan du kontakta oss genom e-post på dataskydd@shbygg.se eller skicka brev till:

Aktiebolaget Sven Heribert
Att: Dataskyddsombud
Box 417
751 06 Uppsala