Ett av branschens äldsta entreprenadföretag

Sedan starten 1923 har vi levt med insikten att du som kund är intresserad av helheten. Du vill att det fungerar från start till mål, att rapporter och återkopplingar flyter, att ekonomin stämmer och att du har en bra dialog med oss som leverantör.

Vi gör vårt jobb med perspektivet hållbarhet – en kvalitet som är rätt för dig som kund och rätt för miljön. Vår arbetsglädje bottnar i att få ta ansvar för ditt projekt och utveckla hela vår kompetens för att på effektivaste sätt lösa den uppgift du behöver hjälp med. Vi anpassar alltid vårt arbete så att din verksamhet kan fortgå med minimala störningar relaterad till storleken på uppdraget. För att garantera din trygghet är vi certifierade enligt BF9K, en produktcertifiering för entreprenadverksamhet i byggbranschen vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Förutom vår egen kompetens har vi ett brett nätverk av de bästa underentreprenörerna och leverantörerna samt mycket effektiva inköpskanaler. Vi ser fram emot att få kontakt med dig för en dialog kring ditt entreprenadprojekt.

Sh bygg i korthet

 • Grundat 1923, ett av branschens äldsta entreprenadföretag
 • 430 anställda
 • Utför bygg-, sten- och anläggningsarbeten 
 • Utför allt från mindre projekt upp till totalentreprenader om 300 Mkr
 • Omsättning 2020 var 1,59 md kronor
 • Verksamhetsområden: bygg. sten, anläggning, trädgård, asfalt och betong

Integritetspolicy

För behandling av personuppgifter som tillhör våra kunder, leverantörer och samarbetspartner med flera gäller vår integritetspolicy som du kan läsa mer om här.


 

KMA

Kvalitet

Sh bygg, sten och anläggning AB ska, genom enkla regler, bibehålla vårt goda rykte i branschen, ha långsiktiga och utvecklande relationer med nöjda kunder och leverantörer. Våra medarbetare är, och måste vara, tusenkonstnärer.

Detta uppnår vi genom att:

 • alla arbetar enligt ett enkelt, tydligt och effektivt ledningssystem 
 • utföra arbeten med rätt kvalitet, med egen personal, som bereder, styr och dokumenterar arbetet på enkel men riktig nivå 
 • ständigt arbeta för förbättring i byggprocessen 
 • om fel uppkommer, åtgärda dessa omedelbart, och se till att de ej kan upprepas 
 • varje medarbetare ska vara medveten om och ta ansvar för kvaliten på sitt arbete 
 • varje medarbetare ska ha kunskap samt de resurser som erfordras för att kunna utföra ett felfritt arbete 
 • varje medarbetare ska kunna påverka och förbättra resultatet av sitt arbete
 • varje år ha erfarenhetsåterförings dagar inom företaget där det finns möjlighet att dela sina erfarenheter och kunskaper med andra medarbetare
 • varje år, på ledningsnivå, gå igenom, följa upp och förbättra vårt kvalitetsarbete

Miljö

Sh bygg, sten och anläggning AB ska, genom sin mångåriga bygg och stenmästartradition och människorna i organisationen, med erfarenhet och engagemang bidra till att byggnader och anläggningar under sin livslängd, i minsta möjliga mån, påverkar miljön negativt.

Detta uppnår vi genom att:

 • hålla kompetensen inom miljöområdet uppdaterad inom företaget och därmed skapa förståelse och engagemang kring miljöfrågor
 • i första hand undvika att restprodukter uppkommer, och i andra hand sortera dessa så att återvinning underlättas. Produkter skadliga för människa och miljö ska tas om hand på ett betryggande sätt
 • i första hand använda oss av material, metoder, transportsätt och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt
 • varje år ha erfarenhetsåterföringsdagar inom företaget där det finns möjlighet att dela sina erfarenheter och kunskaper med andra medarbetare
 • varje år, på ledningsnivå, gå igenom, följa upp och förbättra vårt miljöarbete


 

Arbetsmiljö

Sh bygg, sten och anläggning AB ska utforma arbetsplatser som är effektiva och som ger den enskilde medarbetaren säkerhet, trivsel och hälsa.

Detta uppnår vi genom att:

 • bedriva arbetsmiljöarbetet i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och företagets policys 
 • sträva efter att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten där de anställda själva medverkar i utformningen av den egna arbetssituationen samt deltar i förändrings- och utvecklingsarbetet på arbetsplatsen
 • ge medarbetarna arbetsuppgifter de har utbildning, erfarenhet eller mognad för
 • arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall undviks samt att en god arbetsmiljö uppnås
 • uppföljning av arbetsskador, olycksfall och allvarliga tillbud sker vid varje skydds- och medbestämmandemöte. Sammanställningar av dessa genomförs årsvis 
 • alla medarbetare inom Sh bygg är skyldiga att engagera sig i arbetsmiljöarbetet på företaget samt ta ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Alla ska uppmärksamma och rapportera risker för att dessa ska kunna bedömas och åtgärdas 
 • varje år ha erfarenhetsåterföringsdagar inom företaget där det finns möjlighet att dela sina erfarenheter och kunskaper med andra medarbetare 
 • varje år, på ledningsnivå, gå igenom, följa upp och förbättra vårt arbetsmiljöarbete

 


 

Styrelse för Sh bygg, sten och anläggning AB

Maria Ingelsson, ordförande
Jan Malmberg
Sophia Mattsson-Linnala
Lars-Gunnar Sjö
Jennie Claesson 
Eva Engvall, arbetstagarrepresentant för tjänstemän, adjungerad
Bengt-Åke Gustafsson, arbetstagarrepresentant för yrkesarbetare, adjungerad
Dalia Ramzi, vd,  adjungerad

 

Årsredovisning 2021

Achilles certifiering

BF9K-certifiering

FairPay


Ecovadis